TimePunch 3.2.421

TimePunch 3.2.421

Gerhard Stephan Softwareentwicklung – 6,4MB – Shareware – Windows
Time recording and tracking of work time at the PC. Export to Microsoft Excel, HTML, ACCESS and CSV. Very fast project switching via Tray Icon. Working time at the PC is logged automatically and can be managed comfortably. Additional administration of vacation, illness, overtime etc.. The highlights: - automatic holiday computation for USA, UK, Germany, Switzerland and Austria - export to Microsoft Excel, HTML, ACCESS and CSV. - common use of a data base, for the administration of several coworkers. - tracking/monitoring working time at the PC, inclusive evaluation of break times.- very fast project change over the Tray Icon.

Tổng quan

TimePunch là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Gerhard Stephan Softwareentwicklung.

Phiên bản mới nhất của TimePunch là 3.2.421, phát hành vào ngày 21/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

TimePunch đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

TimePunch Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TimePunch!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Gerhard Stephan Softwareentwicklung
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại